RazpisTZT

V razpisu objavljene poskuse lahko učenci izvedejo samostojno doma ali organizirano v šoli pod vodstvom učitelja.

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2023/2024 potekala po naslednjem urniku:

Raven tekmovanja Datum Ura začetka
Šolsko tekmovanje sreda, 8. november 2023 ob 13.00
Državno tekmovanje sobota, 9. marec 2024 ob 12.00

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je skladno s Pravilnikom o Tekmovanju iz znanja tehnologij potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika pridobiti pisno soglasje za javno objavo, zaradi zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko bo javno objavila le dosežke državnega tekmovanja, vendar se za javno objavo šteje tudi objava na šolski oglasni deski ali biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

S šolskim letom 2023/2024 je UL FE ukinila prijavnino na tekmovanje.

Šolsko tekmovanje bo potekalo v sredo, 8. novembra 2023, ob 13. uri, obvezno za vse šole v Sloveniji. Prijave se zaključijo v torek, 7. novembra 2023, ob 12. uri.

Naloge za šolsko tekmovanje so enotne in obvezne za vse šole. Dostopne so le na Informacijskem strežniku DMFA. Na informacijskem strežniku se nahaja tudi obrazec “pisna izjava” za učence.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja na naslov tekmovanje@fe.uni-lj.si . Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti v Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Šolsko tekmovanje sestavlja 15 vprašanj s po tremi možnimi odgovori (A,B,C) pri čemer je pravilen samo en odgovor. Vprašanja se nanašajo na obe razpisani tekmovalni nalogi in se med seboj prepletajo.  Vsakemu tekmovalcu pripada 15 začetnih točk. Pravilni odgovor šteje 2 točki, napačen odgovor -1 točko. Skupno je mogoče doseči največ 45 točk.

Vsebine v razpisanih poskusih se delno navezujejo na vsebine v učnih načrtih za naravoslovne in tehniške predmete. Pričakuje se starosti otrok primerno splošno in naravoslovno razgledanost.

Med cilji je v učnih načrtih zapisano tudi razvijanje spretnosti in osvajanje naravoslovnih postopkov, kot so usmerjeno in načrtno opazovanje, primerjanje, merjenje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, eksperimentiranje, opredelitev dejavnikov poskusov, napovedovanje, grafično prikazovanje ugotovitev, oblikovanje in branje preglednic ter grafov, sklepanje in povezovanje vzrokov s posledicami, vrednotenje in interpretacija, oblikovanje zaključkov … Vse te naravoslovne in tehniške zmožnosti se preverjajo in tudi razvijajo ob izvajanju razpisanih poskusov ter reševanju tekmovalnih nalog.

Tekmovalne naloge za leto 2023/24:

Pravila tekmovanja so objavljena v Pravilniku o tekmovanju v znanju tehnologij.

Na tekmovanju tekmovalci uporabljajo zgolj svoje pisalo. V prostor, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, prenosnih telefonov, pametnih ur, pametnih očal, multimedijskih predvajalnikov, igralnih konzol …). Ostali pripomočki na Šolski ravni niso dovoljeni.

Državno tekmovanje v znanju tehnologij bo potekalo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko Informacijskega strežnika DMFA. Tu bodo razvidni tudi roki za prijave, ki jih je potrebno dosledno upoštevati, saj naknadne prijave po tem roku ne bodo več mogoče.

Morebiten ugovor na vrednotenje na Državnem tekmovanju je treba podati pisno in pod šifro tekmovalca ter nasloviti na Državno komisijo. Komisija bo obravnavala le ugovore, ki bodo prispeli na naslov tekmovanje@fe.uni-lj.si do četrtka, 16. marca 2024, do 14. ure, pri čemer se za sprejem šteje časovni žig na spletnem strežniku Univerze v Ljubljani ob prejemu elektronskega sporočila v obdelavo (in ne sprejema na odjemalcu pri Državni komisiji). Ugovor je mogoče vložiti tudi pisno na naslov:

Fakulteta za elektrotehniko UL
Državna komisija za tekmovanje v znanju tehnologij
Tržaška 25
1000 Ljubljana

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411