Pogoji za vpis

V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Aplikativna elektrotehnika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem programu,

b) kdor je opravil poklicno maturo ali maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk;

in kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.

Za študijsko leto 2024/2025 je razpisanih:

 • 195 vpisnih mest za državljane držav članic EU,
 • 10 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva,
 • 10 vpisnih mest za državljane držav nečlanic EU,
 • 5 vpisnih mest za vzporedni študij in
 • 10 vpisnih mest za študij po merilih za prehode (prepisi).

Priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se v procesu izobraževanja na prvi stopnji lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Aplikativna elektrotehnika. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija UL FE. V primeru, da Študijska komisija UL FE ugotovi, da pridobljeno znanje po zahtevnosti in obsegu kreditnih točk ustreza tistemu znanju, ki se pridobi pri posameznem predmetu na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Aplikativna elektrotehnika ali ga celo presega, se pridobljeno znanje in spretnosti upoštevajo kot opravljena študijska obveznost pri dotičnem predmetu.

Pogoji za prehod med programi

V skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Aplikativna elektrotehnika.

Prehodi so možni med študijskimi programi:

 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prošnje kandidatov za prehod na univerzitetni študijski program prve stopnje Elektrotehnika bo reševala Študijska komisija Fakultete za elektrotehniko individualno in skladno s Statutom Univerze v Ljubljani. Komisija na osnovi študijskih obveznosti opredeli pogoje za nadaljevanje študija ter letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, in o tem izda sklep. Na podlagi utemeljenega predloga Študijske komisije Fakultete za elektrotehniko bo o vlogah sklepal Senat Fakultete za elektrotehniko.

Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti:

 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan,
 • veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti in
 • dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in vpisnimi pogoji, navedenimi v visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Aplikativna elektrotehnika.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411