Pogoji zanapredovanje in dokončanje

Napredovanje v višji letnik

Študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše:

  • v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti 1. letnika (z izjemo enega manjkajočega predmeta),
  • v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti 1. letnika in obveznosti 2. letnika (z izjemo enega manjkajočega predmeta 2. letnika).

Skladno s Statutom Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh predpisanih obveznosti za napredovanje, kadar ima za to upravičene razloge, kot so materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O morebitnem izjemnem vpisu na podlagi študentove vložene prošnje odloča Komisija za študentske prošnje UL FE.

Ponavljanje letnika

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu (prepis).

Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti:

  • vsaj polovico obveznosti iz tega letnika – najmanj 30 kreditnih točk (ECTS),
  • vse obveznosti iz nižjih letnikov.

Pogoji za dokončanje

Študent dokonča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 180 kreditnih točk.

POZOR! Če študent izgubi status preden opravi vse študijske obveznosti razen zaključnega dela, mora zagovor plačati skladno s cenikom UL.

Izjema je študent, ki:

  • je pred izgubo statusa opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in
  • je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela.

V tem primeru lahko študent zaključi študij brez plačila, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411