Vpisni pogoji

Pogoji za vpis

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. junijem 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa so kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk;

in kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu: 20 % točk.

Za študijsko leto 2024/2025 je razpisanih:

 • 30 vpisnih mest za državljane držav članic EU,
 • 3 vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in
 • 3 vpisna mesta za državljane držav nečlanic EU.

Priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se v procesu izobraževanja na prvi stopnji lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Multimedija. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija UL FE. V primeru, da Študijska komisija UL FE ugotovi, da pridobljeno znanje po zahtevnosti in obsegu kreditnih točk ustreza tistemu znanju, ki se pridobi pri posameznem predmetu na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Multimedija ali ga celo presega, se pridobljeno znanje in spretnosti upoštevajo kot opravljena študijska obveznost pri dotičnem predmetu.

Pogoji za prehod med programi

V skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Multimedija.

Prehodi so možni med študijskimi programi:

 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prošnje kandidatov za prehod na univerzitetni študijski program prve stopnje Elektrotehnika bo reševala Študijska komisija UL FE individualno in skladno s Statutom Univerze v Ljubljani. Komisija na osnovi študijskih obveznosti opredeli pogoje za nadaljevanje študija in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, ter o tem izda sklep. Na podlagi utemeljenega predloga Študijske komisije UL FE bo o vlogah sklepal Senat Fakultete za elektrotehniko.

Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti:

 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan,
 • veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti in
 • dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in vpisnimi pogoji, navedenimi v univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Multimedija.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411