Dokončanje študija

Pogoji za dokončanje

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 240 KT. Obveznost doktoranda je tudi objava najmanj enega znanstvenega članka iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom v reviji s faktorjem vpliva po SCIE. Članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje ob oddaji doktorske disertacije v oceno.

Doktorand prijavi temo v roku, ki ga je določila članica, in najkasneje v roku dveh let od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL odda izdelano doktorsko disertacijo. Če v roku, ki ga je določila članica, ponovno ne prijavi teme doktorske disertacije ali Senat UL ne potrdi teme doktorske disertacije, oziroma ne odda izdelane doktorske disertacije v primeru potrjene teme na Senatu UL, tega doktorskega študija ne more dokončati.

V primeru, da ima doktorand več kot dveletno prekinitev študija in še ni imel potrjene teme doktorske disertacije na Senatu UL, se možnost za nadaljevanje oz. dokončanje študija presoja skladno z določili Statuta UL. Doktorand, ki mu je bilo odobreno nadaljevanje oziroma dokončanje študija, zaključi študij po trenutno veljavnem študijskem programu.

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja

Mentor in somentor na doktorskem študiju je visokošolski učitelj UL z nazivom docent, izredni ali redni profesor oziroma znanstveni delavec z nazivom znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno bibliografijo s širšega področja teme doktorske disertacije. Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja je določen s sklepom Senata UL, ki je objavljen na spletni strani Doktorske šole UL.

Mentor ali somentor je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo druge ustanove (domače ali tuje), ki ima reference s širšega področja teme doktorske disertacije, sodeluje v doktorskem študijskem programu ali je zaposlena na ustanovi, s katero ima UL ali članica UL sklenjen sporazum oziroma pogodbo o sodelovanju. Oseba je lahko mentor ali somentor skupno največ šestim doktorandom, ki so vpisani v kateri koli doktorski študijski program na UL in od njihovega zadnjega vpisa v letnik oziroma dodatno leto ni minilo več kot dve leti.

Prijava dispozicije

Doktorand po dogovoru z mentorjem in morebitnim somentorjem prijavi dispozicijo doktorske disertacije v skladu z navodili članice UL, ki vodi postopek za pridobitev doktorata znanosti.

Do konca 3. semestra študent izdela predlog dispozicije doktorske disertacije, ki jo primerno razčleni in umesti v ožje področje njegovega raziskovalnega dela, predstavi pričakovane prispevke k znanosti, jih strokovno in metodološko utemelji ter podkrepi z začetnimi rezultati. Predlagano temo tudi javno predstavi. Priprava in predstavitev teme sta ovrednotena z 10 KT.

Obrazci, ki jih študent odda pri prijavi dispozicije:

Vse informacije glede prijave dispozicije prejmete na naslovu nina.gorenec-rebernik@fe.uni-lj.si ali po predhodni najavi v študentskem sektorju.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411