Razpis za vpis

Objavljen je Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL za študijsko leto 2024/2025

Vpis v 1. letnike

Vpis v prvi letnik tretjestopenjskega študijskega programa bo potekal med 1. in 30. septembrom 2024.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Število vpisnih mest:

 • za vpis v 1. letnik-  50 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
 • za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 5 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
 • za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 5 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
 • za vpis po merilih za prehode v 4. letnik: 5 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;
 • študijski program specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatom se priznajo opravljene studijske obveznosti v obsegu 60 KT;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 KT, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta;
 • enakovreden program druge univerze. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje na naslednji način:

 • Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom. Ocena x 7
 • Ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004. Ocena x 3

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk.

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prvi prijavni rok bo odprt od 29. marca 2024 do vključno 19. avgusta 2024 na portalu eVŠ. Uporabniška navodila po korakih za prijavo najdete TU.

Informativni dan bo 17. aprila 2024, ob 15. uri, v diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko.  Za dodatne informacije lahko kandidati pišejo na elektronski naslov doktorski@fe.uni-lj.si.

V začetku septembra bomo kandidate obvestili o izbiri in vpisnem postopku. Študent si pred vpisom izbere mentorja in najpozneje ob vpisu predloži njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva in idejno zasnovo raziskovalnega dela. Mentor mu svetuje pri izbiri predmetov in ga usmerja med študijem.

Vpis v višje letnike

Vpis v višji letnik tretjestopenjskega študijskega programa bo potekal med 1. in 30. septembrom 2024.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

Po vstopu na vašo osebno stran v informacijskem sistemu STUDIS, kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.

Po izbiri izbirnih predmetov, ko imate v vašem predmetniku predmete v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«.

V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list.

NOVO! Po potrjenem vpisu si boste lahko iz Studisa sami natisnili Potrdilo o vpisu.

Pogodbo o izobraževanju za tekočo študijsko leto boste prejeli naknadno po pošti.

Študentsko izkaznico lahko pošljete po pošti na naslov UL Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška 25, 1000 Ljubljana. Študentsko izkaznico z novo nalepko vam bomo vrnili s priporočeno pošto. Nalepka za novo študijsko leto 2024/25 velja od 01.10. 2024 dalje.

Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE vpis potrdi.


Nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga študent uredi sam.

Tuji državljani uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZV v R Sloveniji  sami in ob vpisu predložijo ustrezna dokazila o zavarovanju (obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)   

 

Šolnina
4 letni doktorski študij:

1. in 2. letnik 5.500 €
3. letnik 3.400 €
4. letnik 2.200 €

Šolnina se poravna v treh obrokih na osnovi pogodbe. Če vam šolnino plačal delodajalec, sporočite v študentsko pisarno, da pripravimo pristop k dolgu.

Sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2023/24

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17 in 105/20) in novela Zakona o visokem šolstvu urejata sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov.

Sofinanciranje šolnin na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani bo v študijskem letu 2024/2025 omogočeno vsem študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje ​za sofinanciranje. Študenti bodo o izpolnjevanju pogojev kot tudi o višini sofinanciranja šolnine obveščeni s strani članice, na kateri so/bodo vpisani. O višini sofinanciranja pa bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta/ko odvisna ne zgolj od sredstev, ki so bila dodeljena Univerzi v Ljubljani, temveč tudi od števila vpisanih študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje.

Redna zaposlitev ali prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje se s sofinanciranjem ne izključujeta. Za sofinanciranje prav tako ni starostne omejitve.

 

Napredovanje v višji letnik ali izjemno podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov

Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik ali izjemno podaljšanje statusa, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk določa pravilnik članice in ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk.

Upravičeni razlogi so:

 • starševstvo,
 • daljša bolezen študenta,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze ter
 • za tuje študente udeležba v programu »Leto plus«.

Študent mora izkazati povezavo, da je razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja Komisija za obravnavo študentskih vlog.

Vlogo in dokazila morate v Študentsko pisarno oddati najkasneje do 1. septembra. Vlogo si lahko prenesete tu.

 

Ponavljanje letnika

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu (prepis na drug študijski program ali smer).

Za ponoven vpis v katerikoli letnik tretjestopenjskega študijskega programa se obrnite na koordinatorja doktorskega študija.

Za ponavljanje letnika je potrebno napisati vlogo na Znanstveno raziskovalno komisijo, da uredite problematiko plačila šolnine.

Pogoj za ponavljanje prvega letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz izbirnih predmetov in 20 KT iz seminarjev in raziskovalnega dela.

Pogoj za ponavljanje drugega letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega letnika in 30 KT raziskovalnega dela drugega letnika.

Pogoj za ponavljanje tretjega letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega in drugega letnika in 30 KT raziskovalnega dela tretjega letnika.

Pavziranje

Če ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik ali ponavljanje letnika, pa bi želeli nadaljevati s študijem, se OBVEZNO vpišite kot pavzer. s tem si boste ohranili dostop do Studisa in možnost prijav na izpite.

Vpis pavzerjev v študijsko leto 2024/25 bo potekal med 25. septembrom in 6. oktobrom 2024.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411