Pogoji za napredovanjein dokončanje

Napredovanje v višji letnik

Študent univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Elektrotehnika se lahko vpiše:

  • v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 54 ECTS,
  • v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti 1. letnika in obveznosti 2. letnika v obsegu najmanj 54 ECTS.

Skladno s Statutom Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh predpisanih obveznosti za napredovanje, kadar ima za to upravičene razloge, kot so materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O morebitnem izjemnem vpisu na podlagi študentove vložene prošnje odloča Komisija za študentske prošnje UL FE.

Ponavljanje letnika

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu (prepis).

Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti:

  • vsaj polovico obveznosti iz tega letnika – najmanj 30 ECTS,
  • vse obveznosti nižjih letnikov.

Dokončanje študija

Študent dokonča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 180 kreditnih točk.

Rok za oddajo diplomske naloge v Studis: Po Izpitnem pravilniku UL FE mora kandidat diplomsko nalogo v študijski informacijski sistem Studis oddati najkasneje do 20. julija tekočega leta. Študenti, ki bodo ta rok zamudili, bodo diplomsko delo lahko zagovarjali v prihodnjem študijskem letu.

Študenti imajo letos možnost predstavitve diplomske naloge preden izpolnijo vse svoje študijske obveznosti: Zaradi uvajanja diplomskega dela na študijskem programu univerzitetnega študija 1. stopnje Elektrotehnika lahko v študijskem letu 2022/23 kandidat na predlog mentorja in ob soglasju komisije rezultate diplomskega dela pred komisijo predstavi že prej, vendar najkasneje do začetka jesenskega izpitnega obdobja, če mu od vseh študijskih obveznosti manjka največ en predmet iz tretjega letnika. (Sklep Študijske komisije UL FE, 23. 03. 2023)

POZOR! Če študent izgubi status preden opravi vse študijske obveznosti razen zaključnega dela, mora zagovor plačati skladno s cenikom UL.

Izjema je študent, ki:

  • je pred izgubo statusa opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in
  • je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela.

V tem primeru lahko študent zaključi študij brez plačila, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411