Pogoji za vpis

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Elektrotehnika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen če je to predmet Elektrotehnika,

c) kdor je pred 1. junijem 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa so kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk;

in kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu: 20 % točk.

Za študijsko leto 2024/2025 je razpisanih:

 • 165 vpisnih mest za državljane držav članic EU,
 • 15 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva,
 • 25 vpisnih mest za državljane držav nečlanic EU,
 • 5 vpisnih mest za vzporedni študij in
 • 10 vpisnih mest za študij po merilih za prehode (prepisi).

Priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se v procesu izobraževanja na prvi stopnji lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Elektrotehnika. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija UL FE. V primeru, da Študijska komisija UL FE ugotovi, da pridobljeno znanje po zahtevnosti in obsegu kreditnih točk ustreza tistemu znanju, ki se pridobi pri posameznem predmetu na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Elektrotehnika ali ga celo presega, se pridobljeno znanje in spretnosti upoštevajo kot opravljena študijska obveznost pri dotičnem predmetu.

Pogoji za prehod med programi

V skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Elektrotehnika.

Prehodi so možni med študijskimi programi:

 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prošnje kandidatov za prehod na univerzitetni študijski program prve stopnje Elektrotehnika bo reševala Študijska komisija UL FE individualno in skladno s Statutom Univerze v Ljubljani. Komisija na osnovi študijskih obveznosti opredeli pogoje za nadaljevanje študija in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, ter o tem izda sklep. Na podlagi utemeljenega predloga Študijske komisije UL FE bo o vlogah sklepal Senat Fakultete za elektrotehniko.

Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti:

 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan,
 • veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti in
 • dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in vpisnimi pogoji, navedenimi v univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Elektrotehnika.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411