Zaključno delo

Prijava teme
Študent odda prijavo teme elektronsko v študijskem informacijskem sistemu (Studis) kadarkoli v letu. Po sklepu senata UL FE študent lahko prijavi temo zaključnega dela, ko je opravil vse preostale študijske obveznosti na vpisanem programu.

V študentski pisarni ni potrebno oddajati nobenih dokazil ali obrazcev.

Dogovor z mentorjem
O vsebini zaključne teme in načinu dela se najprej dogovorite z mentorjem.

Postopek prijave teme
Prvi korak v postopku zaključevanja v sistemu Studis je prijava teme. Pogoji za to, da lahko prijavite temo, so odvisni od študijskega programa. Ko so izpolnjeni, se vam na vrhu glavne strani v Studisu prikaže povezava na prijavo teme. Postopek prijave je sledeč:

  • skrbno preglejte vaše osebne podatke in v primeru neskladja obvestite študentski referat. Podatki se bodo namreč uporabili pri tisku diplome;
  • vnesite mentorja in morebitnega somentorja. Izbor je mogoč le, če mentor še ni preveč zaseden z zaključnimi deli;
  • o prijavi teme bo mentor obveščen po elektronski pošti. Vašo prijavo teme lahko nato potrdi ali zavrne. Status lahko spremljate v razdelku »Zaključek študija«. V primeru, da tema ne bo niti potrjena niti zavrnjena, se pri mentorju pozanimajte za razlog.


Roki za oddajo del, predčasni zagovori in podaljšanje rokov ostane enako in skladno s pravilnikom. Urejajo pa se elektronsko.

Elektronska oddaja zaključnega dela

Ko je naloga napisana in usklajena z mentorjem, lahko mentor v sistemu dovoli oddajo dela. Delo lahko nato oddate z izbiro ustrezne akcije ob zaključni nalogi. Pri oddaji morate:

  • vpisati slovenski in angleški povzetek dela (enak, kot je v zaključni nalogi);
  • vpisati slovenske in angleške ključne besede dela (enake kot so v zaključni nalogi);
  • označiti ali dovolite UL uporabo vašega elektronskega naslova tudi po zaključku študija;
  • naložiti PDF/A datoteko z zaključnim delom.
  • Ko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo še potrditi.
     

Oddaja tiskane verzije zaključnega dela

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste po elektronski pošti obveščeni o nadaljnjih korakih postopka za oddajo tiskane verzije zaključnega dela in zaključka študija.

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne bodo potekali.

Ko bo določen naslov zaključnega dela in ga bo mentor vnesel v sistem, si boste lahko natisnili naslovno stran zaključnega dela. Natisnili boste tudi izjavo, ki jo podpišete. V študentski pisarni boste dvignili dokument s kratko vsebino naloge, potrjen s strani mentorja, predstojnika katedre in dekana.

Vsi trije dokumenti morajo biti vezani v zaključnem delu. V študentski pisarni oddate en izvod vezanega zaključnega dela za knjižnico, en izvod oddate mentorju. Izvod oddate najkasneje tri dni pred zagovorom.

Navodila in predloga za izdelavo diplomskega in magistrskega dela
LaTeX predloga (.zip)
MS Word predloga
Navodila za shranjevanje dokumenta v formatu PDF/A

Navodilo za oddajo tiskanega izvoda diplomskega dela