Obdelava signalov

Visokošolski učitelji: Pirc Matija
Sodelavci: Matič Gašper
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64638Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Vrste signalov in njihovo razvrščanje. Zvezni ali diskretni potek po času in amplitudi. Periodični in aperiodični signali. Determinirani in naključni signali. Močnostni in energijski signali.
 • Spektralna analiza časovno zveznih signalov: Fouriereva vrsta, Fouriereva transformacija.
 • Zvezni linearni časovno nespremenljivi (LTI) sistemi: odziv na enotin impulz, frekvenčni odziv, poli in ničle sistemske funkcije.
 • Zveza med časovno zveznimi in časovno diskretnimi signali, vzorčenje, rekonstrukcija zveznega signala.
 • Časovno diskretni signali in LTI sistemi. Časovno diskretna Fouriereva transformacija (DTFT), diskretna Fouriereva transformacija (DFT), računanje spektrov s FFT. Odziv diskretnega sistema na enotin impulz, Z- transformacija, frekvenčni odziv, ničle in poli sistemske funkcije.
 • Osnovne filtrske strukture. Lastnosti in računalniška orodja za načrtovanje filtrov FIR in IIR.

Cilji in kompetence:

Predmet podaja temeljna znanja s področja obdelave zveznih in diskretnih signalov. Pridobljena teoretična znanja omogočajo bodočim inženirjem ustrezno izbiro in uporabo računalniških orodij za analizo in obdelavo signalov. Aplikativna znanja tega predmeta so osnova za načrtovanje elektronskih naprav in sistemov s področja obdelave signalov. Osvojene teoretične podlage predstavljajo zelo koristno izhodišče za predmete tretjega letnika in nadaljnji študij na višji stopnji.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje pomembnosti predstavitve signalov v frekvenčnem prostoru;
 • Pomen teorema o vzorčenju in njegovih posledic,
 • različni opisi časovno zveznih in diskretnih LTI sistemov,
 • uporaba računalnika za načrtovanje analognih in digitalnih filtrov

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • domače naloge.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. F. Mihelič, Signali, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2006
 2. S. Tomažič, S. Leonardis: Zvezni in diskretni signali, Založba FE in FRI, Ljubljana 1998
 3. S. Tomažič, S. Leonardis: Diskretni signali in sistemi, Založba FE in FRI, Ljubljana 2004Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika