Diplomsko delo

Opis predmeta

V diplomskem delu študent samostojno obdela strokovni problem, pri katerem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo, predvsem pa zmožnost, da pridobljeno znanje uspešno in celovito uporabi pri izdelavi svojega dela. Diplomsko delo je lahko tudi rezultat dela več študentov, pri čemer mora biti jasno razviden prispevek posameznega študenta.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Študent v diplomskem delu, ki ga izdela pod vodstvom izbranega mentorja s Fakultete za elektrotehniko UL, dokaže, da je sposoben samostojnega reševanja problemov s področja elektrotehnike.

Metode poučevanja in učenja

Individualno delo in posvetovanja z mentorjem

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– samostojno definirati strokovni problem,

– pridobiti in uporabiti strokovno literaturo,

– analizirati različne možne poti za rešitev problema,

– rešiti konkretne naloge s področja elektrotehnike z uporabo znanj in spretnosti pridobljenih med študijem,

– pisno in ustno predstaviti metodologijo in rezultate dela,

– voditi projekt.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411