RazpisTZT

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2022/2023 potekala po naslednjem urniku:

Raven tekmovanja Datum Ura začetka
Šolsko tekmovanje sreda, 9. november 2022 ob 13:00
Državno tekmovanje sobota, 4. marec 2023 ob 11:00

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2022/2023 je višina prijavnine 1,50 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku. Prijavnino bomo porabili za vzdrževanje informacijskega strežnika (računalnik, tiskalnik in vse, kar sodi zraven), tiskanje obrazcev za priznanja in potrdila mentorjem ter natis in odpošiljanje le-teh in izvedbo državnega tekmovanja (priprava tekmovalnih nalog, izvedba tekmovanja, ovrednotenje nalog, prehrana za tekmovalce, mentorje in člane komisije ter nagrade za najboljše tekmovalce, ki bodo podeljene najboljšim tekmovalcem).

Šolsko tekmovanje bo potekalo v sredo, 9. novembra 2022, ob 13. uri, obvezno za vse šole v Sloveniji. Prijave se zaključijo 7. novembra 2022 ob 12.00.

Naloge za šolsko tekmovanje so enotne in obvezne za vse šole, dostopne pa so le na Informacijskem strežniku DMFA. Na informacijskem strežniku boste našli tudi obrazec “pisna izjava” za učence.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Vsebine v razpisanih poskusih se delno navezujejo na vsebine v učnih načrtih za naravoslovne in tehniške predmete. Pričakujemo starosti otrok primerno splošno in naravoslovno razgledanost.

Med cilji je v učnih načrtih zapisano tudi razvijanje spretnosti in osvajanje naravoslovnih postopkov, kot so usmerjeno in načrtno opazovanje, primerjanje, merjenje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, eksperimentiranje, opredelitev dejavnikov poskusov, napovedovanje, grafično prikazovanje ugotovitev, oblikovanje in branje preglednic ter grafov, sklepanje in povezovanje vzrokov s posledicami, vrednotenje in interpretacija, oblikovanje zaključkov … Vse te naravoslovne in tehniške zmožnosti se preverjajo in tudi razvijajo ob izvajanju razpisanih poskusov ter reševanju tekmovalnih nalog.

Pravila tekmovanja so objavljena v Pravilniku o tekmovanju v znanju tehnologij.

Posebej opozarjamo, da lahko tekmovalci na tekmovanjih uporabljajo le pisalni pribor. V prostore, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radioaparatov, prenosnih telefonov …).

Državno tekmovanje v znanju tehnologij bo potekalo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko Informacijskega strežnika DMFA. Tu bodo razvidni tudi roki za prijave. Vse na strežniku označene roke je treba dosledno upoštevati, pozneje prijave na tekmovanje ne bodo več možne, saj bodo ustrezni gumbi onemogočeni.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je treba podati pisno in pod šifro tekmovalca ter nasloviti na tajnika komisije. Komisija bo obravnavala le ugovore, ki bodo prispeli na spodnji naslov do četrtka, 9. marca 2023, do 14. ure, ne glede na način prenosa.

Fakulteta za elektrotehniko UL
Komisija za tekmovanje v znanju tehnologij
Tržaška 25
1000 Ljubljana

Ugovora po elektronski pošti ali faksu ni možno vložiti.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411